The JOY Effect - Algemene Voorwaarden
Kies vanuit je Kracht Groepscoaching Programma

IMG_1847_edited.jpg

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of

‘mijn’ staat wordt het bedrijf The JOY Effect bedoeld.

 

The JOY Effect

Bouwmeesterstraat 10

6821 GT Arnhem

Bank: NL10 ABNA 0607 9326 51

Btw-nummer: NL002149824B53

KvK-nummer: 52341097
 

Contact via: hello@riannekleingeltink.com
 

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma Kies vanuit je Kracht

2.1 In het programma coach ik je en deel ik mijn kennis, ervaring en tools om jou vanuit jouw innerlijke kracht keuzes te laten maken om zo weer te gaan stralen. Zelf moet je, naast de contactmomenten in het programma, voldoende tijd reserveren voor het implementeren van de veranderingen in jouw leven. Het resultaat van dit programma is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik kan niet garanderen dat je na afloop van dit programma weer helemaal straalt. Wel zal ik me volledig inspannen om je de juiste handvatten te geven om

dit te realiseren en sta ik binnen de afspraken van het programma voor je klaar.
 

Artikel 3 Niet Goed Geld terug Garantie en/of Proefperiode

3.1 Ik vind het belangrijk dat mijn klanten tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kan uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van het programma je deelname annuleren. Dit is wel aan voorwaarden gebonden. Wanneer je mij de ingevulde werkboeken van de eerste twee weken toestuurt met het verzoek om terugbetaling, ontvang je je volledige investering terug. Annuleren kan je doen door een mail te sturen aan hello@riannekleingeltink.com. Zonder die werkboeken kom je niet in aanmerking voor terugbetaling. 


3.2 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 

Artikel 4 Betaling

4.1 Betaling voor het programma kan in één keer, of in twee maandelijkse termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan betaal je de eerste termijn voorafgaand aan de eerste call. De volgende betalingen dienen altijd binnen 7 (zeven) dagen na ontvangen van de factuur voldaan te worden. En bij betaling in termijnen blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.

4.2 Indien je achterloopt met betalingen, dan hou ik mij het recht voor om je deelname aan

het programma stop te zetten en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende

termijn(en) betaald hebt.

4.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor

toekomstige programma’s of offertes.

 

Artikel 5 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen.

5.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na het traject mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
 

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.


Artikel 6 Klachten

6.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of mijn ondersteuning, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij via email laten weten. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven, kan ik niet in behandeling nemen.
 

6.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van het programma aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 

6.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de factuurwaarde van het programma, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

7.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals gevolgschade is uitgesloten.


7.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk op de hoogte

stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of

eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.
 

Artikel 8 Overig

8.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze

schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
 

8.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene

Voorwaarden volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter

vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de

strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 

8.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.


Artikel 9 Geschillen

9.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan een eerder partij voorleggen.


Artikel 10 Toepasselijk recht

10.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 11 Wijziging van de voorwaarden

11.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

11.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is

aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.